Waarom moet ik als waarnemer deelnemen aan het visitatieprogramma?

Deelname aan de visitatie(een van de herregistratie-eisen) geldt voor alle huisartsen. In de beleidsregel van de Registratie Commissie Specialisten van 2013 is de bepaling over vrijstelling van de visitatie gewijzigd. Alle betrokken partijen zijn het er over eens dat er geen onderscheid moet worden gemaakt in de toetsing van waarnemers ten opzichte van praktijkhouders. De visitatie-eis geldt met ingang van 1 januari 2016 dus ook voor waarnemers. Voor waarnemers die hebben deelgenomen aan een erkende accreditering/certificering van de huisartsenpraktijk waar u werkzaam bent (of bent geweest) tijdens het accreditatietraject, geldt – net als praktijkhouders en huisartsen in loondienst  dat het visitatieprogramma facultatief is, mits zij voldoen aan de voorwaarden van de organisatie die de praktijk geaccrediteerd heeft. Voor informatie over de wijze waarop RGS de herregistratie-eis uitvoert verwijzen wij u naar de brief van RGS. In deze brief en bijlage leest u onder meer wat de RGS zal toetsen en hoe u uw deelname aan het visitatieprogramma of praktijkaccreditering kunt aantonen.”

Als belangenbehartiger van de waarnemers staat LHV-Wadi achter het (facultatieve) visitatieprogramma en is van mening dat het ook voor waarnemers waardevol is om eens in de vijf jaar feedback te krijgen van een groep collega’s en patiënten en dit te bespreken met een gespreksleider. Het geeft extra inzicht in het eigen functioneren zowel op medisch als niet-medisch vlak. Wel is voor waarnemers de haalbaarheid een aandachtspunt. Doordat velen geen ‘vaste plek’ hebben is het minder makkelijk om collega’s en patiënten om feedback te vragen.