Wie heeft de visitatie bedacht?

Het is een maatschappelijke eis om tot eenvormigheid in de herregistratie te komen. Het individueel functioneren is daarin belangrijk. De KNMG adviseert dat artsen jaarlijks evaluatiegesprekken houden gericht op hun individueel functioneren. Het doel van het deze gesprekken is educatief, niet selectief. Het gestructureerd verzamelen van informatie over het eigen functioneren en het bespreken van de uitkomsten gebeurt al jaren bij andere medische disciplines en laat positieve resultaten zien. Algemeen geaccepteerd uitgangspunt is dat visitatie primair een activiteit door en voor beroepsgenoten is.
De beroepsorganisaties LHV en NHG hebben een belangrijke rol bij het formuleren van voorstellen voor de vereisten om voor herregistratie als huisarts in aanmerking te komen. Het CGS (voorheen CHVG) heeft destijds LHV en NHG gevraagd voorstellen voor wijziging aan het College voor te leggen. Na acceptatie voert de RGS de herregistratie op grond van de gewijzigde eisen uit. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het NHG in december 2007 zijn de leden akkoord gegaan met de wijzigingen in de herregistratie-eisen.
LHV en NHG zijn met de eisen akkoord gegaan mits er een handzaam instrument voor zou komen dat in eigen regie zou worden ontwikkeld (en niet door de overheid of een andere partij).

Aan deze voorwaarde is volgens LHV en NHG nu voldaan: er ligt een betrouwbaar, eenvoudig en betaalbaar visitatieprogramma gericht op het individueel functioneren van huisartsen (IFH), ontwikkeld door NHG in samenspraak met de LHV.

Het visitatieprogramma (IFH) biedt de mogelijkheid om met spiegelinformatie te werken aan optimale zorgverlening voor de patiënt, hetgeen aansluit bij de visie op kwaliteit van zorg.