Veelgestelde vragen

Visitatie, Praktijkaccreditering en certificering

Voor huisartsen die hebben deelgenomen aan accreditering of certificering van de huisartsenpraktijk is het doorlopen van het visitatieprogramma facultatief. Voor meer informatie verwijzen u naar de Toelichting op de systematiek van het visitatieprogramma (pdf). Tevens vindt u in deze toelichting de instanties die accreditering en certificering van huisartsenpraktijken uitvoeren.

 • NHG-Praktijkaccreditering®  (NPA)

Voor informatie zie de website van NPA:  www.praktijkaccreditering.nl    

Het NHG heeft in samenwerking met IQ Healthcare (de Radboud Universiteit Nijmegen) in de jaren 2002-2005 een systeem voor de analyse van de kwaliteit van een huisartsenpraktijk ontwikkeld. Dit is opgenomen in het toetsingssysteem NHG-Praktijkaccreditering®. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de kwaliteitsnormen van de beroepsgroep, het voorkomen van risico's, de uitkomsten van de chronische zorg, en de resultaatgerichte verbetering van de zorg. NHG-Praktijkaccreditering is in 2011 volledig vernieuwd: “Eisen en voorwaarden NHG-Praktijkaccreditering® 2011”. Op basis hiervan vindt praktijkaccreditering plaats.

NHG Praktijk Accreditering B.V. (NPA) is in 2005 door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) opgericht om op onafhankelijke onpartijdige objectieve wijze de NHG-Praktijkaccreditering® uit te voeren.

De eisen en voorwaarden van de praktijkaccreditering zijn vastgesteld door een breed, onafhankelijk College van Deskundigen. Dat College bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen (NHG en LHV), patiënten (NPCF) en zorgverzekeraars (ZN), met als waarnemers Ineen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het College houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de certificering en voert periodiek een onpartijdigheidanalyse uit.

Een onderdeel van de praktijkaccreditering is dat de praktijk en de individuele huisartsen periodiek een enquête onder haar patiënten houdt. Deze is ontwikkeld door IQ Healthcare.

 

 • LHV-norm ‘Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen’

Voor informatie zie de website van de LHV en de website van Dekra: www.dekra-certification.nl/gezondheidszorg.

De LHV-norm ‘Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen’ is de beroepsnorm voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken. Deze norm is een landelijke kwaliteitsstandaard voor het borgen van zorgvuldigheid, vakbekwaamheid en patiëntvriendelijkheid in de apotheekhoudende huisartsenpraktijk. Deze beroepsnorm bevat eisen die gelden voor de apotheek van de huisartsenpraktijk. Certificering van het apotheek deel van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk vindt plaats op basis van deze norm. De norm is in 2014 herzien en vervangt hiermee de norm uit 2010. Voor de overgangsregeling naar het gebruik van de nieuwe beroepsnorm zie https://apotheekhoudend.lhv.nl/kwaliteit/beroepsnorm en de genoemde LHV-norm Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen, versie 2014  (blz 3).

Een van de eisen uit beide normen is dat de huisarts regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken doet.

Voor een volledige certificering van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk (dus zowel zorgverlening apotheek als huisartsgeneeskunde) dient certificering plaats te vinden op basis van de LHV-normFarmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsenpraktijken voor de farmaceutische zorgverlening (apotheek deel) in combinatie met ISO 9001 voor de huisartsgeneeskundige zorg (medisch inhoudelijk deel). Alleen als er sprake is van volledige certificering van de huisartsenpraktijk, hoeft de betreffende huisarts het visitatieprogramma individueel functioneren niet te doorlopen. Er zijn ook apotheekhoudende huisartsenpraktijken die voor de apotheek gecertificeerd zijn volgens deze LHV-beroepsnorm in combinatie met NHG Praktijkaccreditering ®.

 

 • HaZo 24

Voor informatie neem contact op met mevrouw L. Hager, e-mail l.hager@zio.nl, www.hazo24.nl.

Het kwaliteitssysteem huisartsenzorg (HaZo24) is ontwikkeld met een vastgestelde norm voor integrale certificering. Deze norm, gericht op de 24-uurs huisartsenzorg, is ontwikkeld op basis van de NEN-EN 15224 en de landelijke veldnormen zoals vastgesteld door de beroepsgroep en partners in de huisartsenzorg.

Certificering vindt plaats op basis van een integraal kwaliteitssysteem voor de huisartsenpraktijk, inclusief huisartsenposten en de ketenzorg. Patiënten raadpleging is een verplicht onderdeel van deze norm.

 

 • Kwaliteitsmanagement systeem HKZ schema voor Kleine Organisaties

Voor informatie over het certificatieschema zie de website van HKZ: www.hkz.nl en voor de certificerende instellingen zie de website van de Raad voor Accreditatie: www.rva.nl

Het kwaliteitsmanagement systeem HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) schema voor Kleine Organisaties is gebaseerd op ISO 9001. Het certificatieschema voor Kleine Organisaties bevat een set normen voor externe toetsing van kwaliteitsmanagementsystemen. De normen zijn door de veldpartijen zelf geschreven, onder regie van HKZ. Het in kaart brengen van de wensen en ervaringen van de patiënten, zodat de kwaliteit van zorgverlening daarop afgestemd kan worden, is een van de eisen.

 

Voor (waarnemend) huisartsen die hebben deelgenomen aan een erkende accreditering/certificering van de huisartsenpraktijk, is het doorlopen van het visitatieprogramma facultatief (de regeling geldt tot 1 januari 2024). U kunt uw deelname aan deze praktijkcertificering bij uw herregistratie aantonen bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) door middel van:

 1. nascholingspunten in GAIA-dossier OF door
 2. een ingevulde verklaring accreditering

Voor meer informatie verwijzen wij u naar pagina Hoe kan ik mijn deelname aan het visitatieprogramma of erkende praktijkcertificering aantonen? van RGS.

1. Nascholingspunten praktijkcertificering

Als u heeft deelgenomen aan erkende praktijkcertificering kunnen op uw verzoek nascholingspunten worden toegekend voor uw auditactiviteiten in uw GAIA-dossier onder de noemer 'praktijkcertificering/visitatieprogramma'. U kunt dit navragen bij de certificerende instantie.

Voor NHG praktijkaccreditering (NPA): Voor (pre-)auditactiviteiten die na 1 januari 2017 plaatsvinden, hoeft u zelf geen punten aan te vragen. NPA en NHG regelen dat de deskundigheidsbevorderingspunten in uw GAIA-dossier worden bijgeschreven. Voor de (pre-) auditactiviteiten die in 2016 hebben plaatsgevonden, kan dit via het formulier Verklaring deelname NHG-Praktijkaccreditering (pdf).

2. Verklaring accreditering HIDHA of waarnemend huisarts

Als u HIDHA of waarnemer bent in een huisartspraktijk en u werkt minimaal zes maanden in deze praktijk: op het formulier Verklaring accreditering HIDHA of waarnemend huisarts (pdf) geeft degene die de verklaring afgeeft aan dat u actief heeft deelgenomen aan de accreditering/certificering. Daarnaast dient u een kopie van het certificaat met de aanvraag tot herregistratie mee te sturen. De afgiftedatum van het certificaat moet binnen de beoordelingsperiode vallen.

Visitatie, Waarnemer

Voor het invullen van de vragenlijst door uw collega’s nodigt u acht tot tien collega’s uit. Belangrijk hierbij is dat u een afweging maakt welke collega’s u zo goed mogelijk feedback kunnen geven over de door u verleende patiëntenzorg. Bij voorkeur zitten daarbij:

 • vier huisartsen;
 • twee doktersassistenten;
 • één praktijkondersteuner;
 • drie (medische) professionals uit andere disciplines (zoals een fysiotherapeut, psycholoog, medisch specialist of apotheker).

Als het voor u als waarnemer lastig is om deze collega’s te raadplegen, probeer dan een samenstelling te kiezen die zo veel mogelijk op bovenstaande opsomming lijkt. Bijvoorbeeld collega waarnemers uit de praktijken waar u werkzaam bent, de huisartsenpost, collega’s uit uw intervisie groep en/of HAP assistenten. Minimaal vier ingevulde competentievragenlijsten van collega’s zijn vereist om het visitatieprogramma te kunnen doorlopen.

Een belangrijk onderdeel van de visitatie is het verkrijgen van informatie van patiënten over uw functioneren. Aan de deelnemende huisarts wordt gevraagd om 40 patiënten te benaderen voor het verkrijgen van voldoende representatieve feedback. Minimaal 25 ingevulde patiëntenvragenlijsten zijn vereist om het visitatieprogramma verder te kunnen doorlopen.

Wij adviseren waarnemers om na te gaan wat een goede periode kan zijn om een groep patiënten te benaderen en om feedback te vragen. U kunt dit bijvoorbeeld doen als u weet dat u in een bepaalde periode voor langere termijn in een praktijk waarneemt. Dit kan een goed moment zijn om vast met uw visitatieprogramma te starten.
U kunt over een langere periode (bijvoorbeeld aantal maanden) patiënten en collega’s benaderen. Dit hoeft dus niet in één keer. We adviseren u te overleggen met de praktijkhouder over het benaderen van de patiënten die u individuele feedback willen geven.

Deelname aan de visitatie(een van de herregistratie-eisen) geldt voor alle huisartsen. In de beleidsregel van de Registratie Commissie Specialisten van 2013 is de bepaling over vrijstelling van de visitatie gewijzigd. Alle betrokken partijen zijn het er over eens dat er geen onderscheid moet worden gemaakt in de toetsing van waarnemers ten opzichte van praktijkhouders. De visitatie-eis geldt met ingang van 1 januari 2016 dus ook voor waarnemers. Voor waarnemers die hebben deelgenomen aan een erkende accreditering/certificering van de huisartsenpraktijk waar u werkzaam bent (of bent geweest) tijdens het accreditatietraject, geldt – net als praktijkhouders en huisartsen in loondienst  dat het visitatieprogramma facultatief is, mits zij voldoen aan de voorwaarden van de organisatie die de praktijk geaccrediteerd heeft. Voor informatie over de wijze waarop RGS de herregistratie-eis uitvoert verwijzen wij u naar de brief van RGS. In deze brief en bijlage leest u onder meer wat de RGS zal toetsen en hoe u uw deelname aan het visitatieprogramma of praktijkaccreditering kunt aantonen.”

Als belangenbehartiger van de waarnemers staat LHV-Wadi achter het (facultatieve) visitatieprogramma en is van mening dat het ook voor waarnemers waardevol is om eens in de vijf jaar feedback te krijgen van een groep collega’s en patiënten en dit te bespreken met een gespreksleider. Het geeft extra inzicht in het eigen functioneren zowel op medisch als niet-medisch vlak. Wel is voor waarnemers de haalbaarheid een aandachtspunt. Doordat velen geen ‘vaste plek’ hebben is het minder makkelijk om collega’s en patiënten om feedback te vragen.

Als u als waarnemer heeft deelgenomen aan een erkende accreditering of certificering van de huisartsenpraktijk, dient u dit bij uw herregistratie aan te tonen bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Voor informatie over de wijze waarop RGS deze herregistratie-eis uitvoert verwijzen wij u naar de FAQ "Hoe kan ik mijn deelname aan het visitatieprogramma of praktijkcertificering aantonen? " op de website van RGS.

Waarnemers kunnen o.a. gebruik maken van het formulier Verklaring accreditering hidha of waarnemend huisarts. Dit formulier kunt u downloaden op de RGS-site.

Waarnemend huisartsen moeten tevens voldoen aan de eisen van 1) evaluatie van het individueel functioneren door deelname aan het visitatieprogramma en van 2) externe kwaliteitsevaluatie (ICT). De regel dat deelname aan het visitatieprogramma facultatief is indien een waarnemend huisarts heeft deelgenomen aan praktijkcertificering/accreditering vervalt vanaf 1 januari 2024.

U kunt op elk moment starten met uw visitatie in uw periode van herregistratie (5 jaar). Aanmelden kan via deze site door het invullen van het aanmeldformulier. Wij adviseren u in ieder geval om een half jaar voor uw herregistratie te starten met de visitatie en minimaal zes weken voor deze datum het visitatieprogramma af te ronden.

Ja, deze vragenlijst is ook geschikt voor u als waarnemend huisarts. De patiëntenvragenlijst is in samenwerking met LHV-Wadi geactualiseerd en geschikter gemaakt voor waarnemend huisartsen. De vragen gaan over uw werk als huisarts en niet over de huisartsenpraktijk. Het  gaat bijvoorbeeld over communicatie met de patiënt, medisch handelen en het geven van informatie en advies. De patiënt kan de vragenlijst dus ook invullen na één bezoek aan de huisarts. Een voorbeeld van de patiëntervaringslijst vindt u op HAweb in de groep visitatie.

Ja, u kunt patiënten uit meerdere praktijken benaderen. Dit kan dus vanuit de praktijken of huisartsenpost(en) waar u als waarnemend huisarts werkzaam bent.

U kunt patiënten zelf benaderen om mee te werken en vragen om een e-mail adres voor het versturen van de uitnodiging naar de digitale vragenlijst. Er is ook een mogelijkheid om patiënten een papieren vragenlijst voor te leggen en de antwoorden achteraf te verwerken in het visitatiesysteem (VOL). U kunt daarover contact opnemen met info@mijnvisitatie.nl

Visitatie, Huisarts

Heeft u nog andere vragen over het visitatieprogramma dan kunnen deze bij voorkeur per mail gesteld worden aan het Bureau Visitatie Huisartsen via info@mijnvisitatie.nl.

De praktijkaccreditering is een methode voor het systematisch verbeteren van de huisartsenpraktijk waarvoor bij goed doorlopen de praktijk een kwaliteitskeurmerk ontvangt.

Het visitatieprogramma is een methode voor zelfevaluatie van de individuele huisarts.

Voor huisartsen die hebben deelgenomen aan accreditering of certificering van de huisartsenpraktijk is het doorlopen van het visitatieprogramma facultatief. Voor meer informatie verwijzen u naar de Toelichting op de systematiek van het visitatieprogramma (pdf). Tevens vindt u in deze toelichting de instanties die accreditering en certificering van huisartsenpraktijken uitvoeren.

De gespreksleider visitatie bespreekt met de huisarts de feedbackrapportages tijdens het visitatiegesprek en vat de resultaten samen. De gespreksleider bespreekt de overeenkomsten en verschillen en benoemt samen met de huisarts ontwikkelperspectieven. Het gesprek wordt afgerond met een of meerdere concrete ontwikkeldoelen in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). De gespreksleider geeft geen beoordeling van het functioneren. Met het visitatieprogramma wordt disfunctioneren niet geregistreerd.

Het Bureau Visitatie Huisartsen heeft hierin geen rol, maar heeft een richtbedrag van omstreeks € 450,- (excl BTW) voor vier uur aangegeven. De deelnemende huisarts doet er verstandig aan om vooraf afspraken te maken over het uurtarief en de tijdsinvestering. Spreek ook af of dit inclusief of exclusief de reiskosten van de gespreksleider is. De huisarts betaalt de gespreksleider rechtstreeks.
Individuele gespreksleiders kunnen zich aanmelden bij het NHG voor opname in het Register voor gespreksleiders. Het NHG bewaakt de kwaliteit van de gespreksleiders conform het profiel NHG-erkende gespreksleiders visitatie. Het NHG maakt geen financiële afspraken met gespreksleiders.

Aan het visitatieprogramma zijn kosten verbonden:

 • voor het gebruik van het visitatieprogramma en het bijbehorende Visitatie Onlinesysteem (VOL);
 • voor het visitatiegesprek met de gespreksleider.

Bureau Visitatie Huisartsen streeft ernaar de kosten voor het gebruik van het visitatieprogramma zo laag mogelijk te houden. Vanaf 2016 betalen NHG-leden € 179,20 voor het eerste onderdeel en huisartsen € 256,- inclusief BTW.

Begin 2015 hebben LHV en NHG besloten om visitatie gericht op het individueel functioneren facultatief te maken voor huisartsen die deelnemen aan praktijkaccreditering of certificering. De kostprijs voor visitatie in 2015 was gebaseerd op de daadwerkelijke kosten van het programma bij deelname door alle huisartsen. Met het facultatief worden van het de individuele visitatieprogramma zullen er naar verwachting minder huisartsen deelnemen dan geraamd.

Om de vaste kosten voor de uitvoering, onderhoud en evaluatie van het visitatieprogramma te kunnen blijven dekken, is het Bureau Visitatie Huisartsen genoodzaakt om de kostprijs voor visitatie met ingang van 2016 aan te passen. Vanaf 2016 betalen NHG-leden € 179,20  en niet NHG-leden € 256,-  inclusief BTW. Dit geldt bij aanmelding vanaf 1 januari 2016.

NHG-leden ontvangen korting omdat zij via hun contributie hebben bijgedragen aan de ontwikkelingskosten. Het Bureau Visitatie Huisartsen maakt hierbij geen winst en probeert de kosten voor de huisarts zo beperkt mogelijk te houden.

De gespreksleider bepaalt zelf de hoogte van diens kosten op basis van zijn tijdsinvestering en uurtarief (gemiddeld 4 uur, richtbedrag ± € 450,- exclusief BTW). U kunt zelf onderhandelen met de gespreksleider over de hoogte van het uurtarief.

Informatie over regelgeving en herregistratie-eisen kunt u vinden op de website van de RGS
Tevens kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Herregistratie op telefoonnummer: 088-4404310.

 

Het doorlopen van het visitatietraject is geaccrediteerd voor vier punten. Deze punten worden na afronding van het visitatieprogramma bijgeschreven in de rubriek Visitatie in GAIA. Beoordeling door RGS vindt steeds plaats over de periode van vijf jaar, voorafgaand aan de expiratiedatum van de registratie.
Om tijdig een volledig beeld te krijgen van de herregistratieaanvraag, start de RGS de beoordeling doorgaans drie maanden voor de datum van herregistratie. Maar ook als u uw visitatie in deze laatste drie maanden voor de expiratiedatum afrondt, worden uw punten bijgeschreven in GAIA en meegenomen in de beoordeling van de RGS. Wij adviseren u om uiterlijk zes weken voor de expiratiedatum het visitatieprogramma af te ronden.

Huisartsen die in het buitenland werkzaam zijn, kunnen afhankelijk van de periode dat ze werkzaam zijn in het buitenland, vrijstelling krijgen van de eis tot deelname aan het visitatieprogramma.Voor de volledigheid verwijzen wij u naar de Beleidsregels herregistratie (hfdst 3, art 8) van de RGS.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Herregistratie van de RGS via herregistratie@fed.knmg.nl en telefoonnummer: 088-4404310.

Net als iedere huisarts moeten ook de opleiders formeel aan de nieuwe eisen van herregistratie, deelname aan de evaluatie individueel functioneren en externe kwaliteitsevaluatie, voldoen. Voor opleiders die werkzaam zijn in een gecertificeerde praktijk geldt eveneens dat het doorlopen van het visitatieprogramma facultatief is tot 1 januari 2024.

Bij herregistratie vanaf 1 januari 2024 is deelname aan het visitatieprogramma gericht op individueel functioneren ook voor huisartsopleiders verplicht. Daarmee kunt u voldoen aan de herregistratie-eis; Evaluatie van het individueel functioneren.

Als u in het bezit bent van een rapport met de resultaten uit een patiëntentevredenheidsonderzoek dan zijn de uitkomsten onder een aantal voorwaarden bruikbaar voor uw visitatieprogramma en kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling. Deze feedbackrapportage dient te voldoen aan:

 • rapportage op individueel huisartsenniveau
 • rapportage niet ouder dan 3 jaar
 • rapportage gebaseerd op uitkomsten van minimaal 25 patiënten.

Mocht dit tijdens uw visitatie voor u aan de orde zijn, dan kunt u hierover contact opnemen met Bureau Visitatie Huisartsen.

Het programma bestaat uit twee onderdelen: de gegevensverzameling en een feedbackgesprek. De gegevensverzameling bestaat uit drie verschillende delen te weten:

 • het invullen van een vragenlijst door de huisarts zelf
 • het verzamelen van gegevens bij collega’s waarmee de huisarts samenwerkt
 • en het verzamelen van gegevens bij patiënten.

Dit leidt tot feedbackrapportages die de basis zijn voor het visitatiegesprek. Het visitatiegesprek is vertrouwelijk en wordt gevoerd door een speciaal opgeleide gespreksleider. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt na goedkeuring door zowel de huisarts als de gespreksleider ondertekend. Als beide handtekeningen zijn gezet is de visitatie met goed gevolg afgerond en is voldaan aan de eis voor herregistratie. Het doorlopen van het visitatietraject is geaccrediteerd voor vier punten. Dit betreffen nascholingspunten.

Het visitatieprogramma is een instrument voor huisartsen en biedt de kans om het eigen individuele functioneren te evalueren en daar feedback op te ontvangen. In het kaderbesluit van de CHVG van de KNMG is vastgelegd dat huisartsen, in navolging van medisch specialisten en bedrijfsartsen (waarbij visitatie al langer bestaat) voor hun herregistratie moeten deelnemen aan een visitatieprogramma.

Voor huisartsen die hebben deelgenomen aan accreditering of certificering van de huisartsenpraktijk is het doorlopen van het visitatieprogramma facultatief. Voor meer informatie verwijzen u naar de Toelichting op de systematiek van het visitatieprogramma (deze toelichting). Tevens vindt u in deze toelichting (pdf) de instanties die accreditering en certificering van huisartsenpraktijken uitvoeren.

Het NHG heeft, als wetenschappelijke vereniging, in samenspraak met de LHV het visitatieprogramma ontwikkeld en verzorgt de uitvoering. Het visitatieprogramma is getest door de Universiteit van Nijmegen (IQ Healthcare).
Het visitatieprogramma maakt mogelijk dat u een algemeen beeld van uw functioneren krijgt. U krijgt van collega’s en patiënten (anoniem) feedback over uw functioneren als huisarts en collega. Deze reacties kunt u als huisarts naast de resultaten van uw zelfevaluatie houden om een totaal beeld te krijgen.

De tijdsinvestering van de visitatie -vragenlijsten (laten) invullen, feedbackgesprek plannen en voeren- kost naar schatting vier uur. Het doorlopen van het programma bestaat uit verschillende stappen waarbij de input van verschillende personen (collega’s, patiënten) wordt gevraagd. 
Het doorlopen van het visitatietraject is geaccrediteerd voor 4 uur (4 nascholingspunten).
Hoeveel tijd het uiteindelijk kost is mede afhankelijk van de medewerking van collega’s en patiënten die benodigd is voor de feedback. Vier uur is een gemiddelde tijdsduur die uit de pilots is gebleken. De tijdsbesteding aan de visitatie zal versnipperd in een aantal maanden tijd plaatsvinden.

De ervaring leert dat het doorlopen van het hele traject minimaal drie maanden duurt. Het advies is het visitatietraject een half jaar voor herregistratie te starten en zes weken voor deze datum af te ronden.

NHG en LHV maken geen winst op het visitatieprogramma. Ook op de kosten van de gespreksleider maken de beroepsorganisaties geen winst. Het NHG maakt geen financiële afspraken met gespreksleiders (zie ook 'Hoe zijn de kosten voor het visitatieprogramma opgebouwd?').

Overeenkomstig de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) mogen HID’s de kosten van visitatie voor hun herregistratie bij de werkgever declareren uit hun budget en variabele vergoeding(en) persoonlijke kosten. Meer hierover leest u in hoofdstuk IX Vergoedingsregelingen.

Conform de CAO Hidha mogen de kosten voor verplichte herregistratie in het kader van de wet BIG en verband houdende met bij- en nascholing ten behoeve van herregistratie, worden gedeclareerd. Deze kosten vallen onder het ‘Budget en variabele vergoeding(en) persoonlijke kosten en terugbetaling studiekosten’. Meer hierover leest u in hoofdstuk 18 van de CAO Hidha.

 

 

Voor de ontwikkeling van het visitatieprogramma zijn kosten gemaakt en zullen ook in de toekomst  kosten worden gemaakt. De contributiegelden van LHV en NHG zijn ontoereikend om gemaakte en toekomstige kosten voor de uitvoering van het programma te dekken.

De regelgeving ligt vast in het oorspronkelijke Kaderbesluit CHVG uit 2008 en in de Beleidsregels. Vanaf 1 januari 2011 is het deelnemen aan het visitatieprogramma van de wetenschappelijke vereniging een herregistratie-eis voor huisartsen. Vanaf 1 januari 2016 zal visitatie bij aanvraag herregistratie daadwerkelijk door de RGS worden gehandhaafd en getoetst als herregistratie-eis voor huisartsen.

In maart 2015 hebben LHV en NHG besloten dat voor huisartsen die praktijkaccreditering succesvol hebben doorlopen deelname aan het visitatieprogramma facultatief is.

De herregistratie-eis ‘heeft deelgenomen aan het visitatieprogramma’ vraagt of deelname aan het visitatieprogramma individueel functioneren of accreditering of certificering van de huisartsenpraktijk. Voor meer informatie verwijzen u naar de Toelichting op de systematiek van het visitatieprogramma. Tevens vindt u de instanties die accreditering en certificering doen van huisartsenpraktijken in deze toelichting (pdf).

Voor informatie over de wijze waarop RGS de herregistratie-eis uitvoert verwijzen wij u naar de brief van RGS, die naar alle huisartsen is gestuurd waarbij de datum van herregistratie vanaf 2016 is. In deze brief en bijlage leest u onder meer wat de RGS zal toetsen en hoe u deelname aan het visitatieprogramma kunt aantonen.

Het Kaderbesluit CHVG is overgegaan in het nieuwe kaderbesluit CGS. In dit kaderbesluit, dat per 1 januari 2020 in werking is getreden, staan voor alle geneeskundig specialisten de nieuwe herregistratie-eisen voor o.a. deelname aan (1) een externe kwaliteitsevaluatie en (2) een evaluatie van het individueel functioneren (visitatieprogramma) beschreven. Voor meer informatie zie situatie 2020.

Het is een maatschappelijke eis om tot eenvormigheid in de herregistratie te komen. Het individueel functioneren is daarin belangrijk. De KNMG adviseert dat artsen jaarlijks evaluatiegesprekken houden gericht op hun individueel functioneren. Het doel van het deze gesprekken is educatief, niet selectief. Het gestructureerd verzamelen van informatie over het eigen functioneren en het bespreken van de uitkomsten gebeurt al jaren bij andere medische disciplines en laat positieve resultaten zien. Algemeen geaccepteerd uitgangspunt is dat visitatie primair een activiteit door en voor beroepsgenoten is.
De beroepsorganisaties LHV en NHG hebben een belangrijke rol bij het formuleren van voorstellen voor de vereisten om voor herregistratie als huisarts in aanmerking te komen. Het CGS (voorheen CHVG) heeft destijds LHV en NHG gevraagd voorstellen voor wijziging aan het College voor te leggen. Na acceptatie voert de RGS de herregistratie op grond van de gewijzigde eisen uit. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het NHG in december 2007 zijn de leden akkoord gegaan met de wijzigingen in de herregistratie-eisen.
LHV en NHG zijn met de eisen akkoord gegaan mits er een handzaam instrument voor zou komen dat in eigen regie zou worden ontwikkeld (en niet door de overheid of een andere partij).

Aan deze voorwaarde is volgens LHV en NHG nu voldaan: er ligt een betrouwbaar, eenvoudig en betaalbaar visitatieprogramma gericht op het individueel functioneren van huisartsen (IFH), ontwikkeld door NHG in samenspraak met de LHV.

Het visitatieprogramma (IFH) biedt de mogelijkheid om met spiegelinformatie te werken aan optimale zorgverlening voor de patiënt, hetgeen aansluit bij de visie op kwaliteit van zorg.

Visitatie, Herregistratie-eisen per 2020

Het overzicht van de herregistratie-eisen kunt u vinden op de website van KNMG

Wat dit betekent voor u als huisarts voor evaluatie individueel functioneren (visitatieprogramma) en in een groep (intercollegiale toetsing) kunt u nalezen in deze folder

NHG heeft zich ingezet om de belasting voor huisartsen zo laag mogelijk te laten zijn en gekeken naar aansluiting bij bestaande kwaliteitsinstrumenten.

Het College Geneeskundig Specialisten (CGS) heeft in afstemming met de wetenschappelijke verenigingen en de minister begin 2016 besloten tot nieuwe eisen voor herregistratie.

Aanleiding voor de vernieuwing van de herregistratiebepalingen is de breed gedeelde wens om het individueel functioneren van de geneeskundig specialist (huisarts) of profielarts en het functioneren in groepsverband te betrekken bij de herregistratie. Het herregistratie-systeem is dan ook zo ingericht dat beter blijkt of de huisarts beschikt over de competenties die nodig zijn voor een veilige, kwalitatief toereikende uitoefening van het specialisme. De nieuwe herregistratie-eisen zijn gelijk getrokken en gelden voor alle geneeskundig specialisten. Voor meer informatie www.knmg.nl/herregistreren.

Hiervoor is het visitatieprogramma huisartsen beschikbaar. Dit is gericht op het  individueel functioneren waarbij de huisarts feedback vraagt aan collega’s en patiënten.  Dit leidt tot feedbackrapportages die de basis zijn voor het visitatiegesprek. Het visitatiegesprek is vertrouwelijk en wordt gevoerd door een speciaal opgeleide gespreksleider.

Voor meer informatie zie www.mijnvisitatie.nl.

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft in overleg met het NHG en de LHV besloten om tot 1 januari 2024 deelname aan erkende praktijkcertificering ook te beschouwen als deelname aan het visitatieprogramma / evaluatie van het individueel functioneren. Door deze herregistratie-eis vanaf 2024 te handhaven, krijgen alle huisartsen de gelegenheid om gebruik te maken van de vrijstelling voor visitatie door deelname aan praktijkcertificering.

Vanaf 1 januari 2024 vervalt deze vrijstelling.

Alle huisartsen doorlopen vanaf 1 januari 2024 dus eens in de vijf jaar het visitatieprogramma gericht op individueel functioneren. Dit geldt ook voor huisartsen die werkzaam zijn in een gecertificeerde praktijk, voor huisartsopleiders en waarnemend huisartsen.

Na afronding van het visitatieprogramma worden uw visitatiepunten (nascholingspunten) automatisch bijgeschreven in GAIA. Voor de RGS is het dan inzichtelijk dat u door deelname aan het visitatieprogramma de evaluatie van het individueel functioneren heeft doorlopen. 

Ja, het doorlopen van het visitatieprogramma is geaccrediteerd voor 4 uur (nascholingspunten). Na afronding van het visitatieprogramma worden de punten automatisch bijgeschreven in GAIA.

U dient in vijf jaar minimaal tien uur te hebben deelgenomen aan intercollegiale toetsing om aan de externe kwaliteitsevaluatie te voldoen. Deze uren tellen tevens mee als deskundigheidsbevorderende activiteiten en worden bijgeschreven in uw GAIA dossier. Dit is inzichtelijk voor de RGS.

Ja, het gaat hierbij om de nascholingspunten voor intercollegiale toetsing (ICT).

Voor huisartsen werkzaam in het buitenland gelden andere regels. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Herregistratie van de RGS via herregistratie@fed.knmg.nl en telefoonnummer: 088-4404310.

Waarnemend huisartsen moeten tevens voldoen aan de eisen van 1) evaluatie van het individueel functioneren door deelname aan het visitatieprogramma en van 2) externe kwaliteitsevaluatie (ICT.).  De regel dat deelname aan het visitatieprogramma facultatief is indien een waarnemend huisarts heeft deelgenomen aan praktijkcertificering/accreditering vervalt vanaf 1 januari 2024.

Vanaf 1 januari 2024 dienen alle huisartsen deel te nemen aan het visitatieprogramma gericht op het individueel functioneren.

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft in overleg met het NHG en de LHV besloten om tot 1 januari 2024 deelname aan erkende praktijkcertificering ook te beschouwen als deelname aan het visitatieprogramma / evaluatie van het individueel functioneren (overgangsregeling). Daarna vervalt deze vrijstelling.

Hoe u uw deelname aan praktijkcertificering kunt aantonen kunt u nalezen op de site van de KNMG.

De eis van externe kwaliteitsevaluatie wordt ingevuld door de huidige Intercollegiale toetsing (ICT) voor huisartsen. U dient in 5 jaar minimaal tien uur te hebben deelgenomen aan intercollegiale toetsing om aan de eis van externe kwaliteitsevaluatie te voldoen. Hierdoor blijft de belasting voor u zo laag mogelijk.

In de intercollegiale toetsgroepen (FTO niveau 4, DTO, ‘gewone’ toetsgroep of intervisie) wordt aandacht besteed aan het functioneren van de huisarts in groepsverband. Tijdens deze toetsgroepen komen verschillende competenties en onderwerpen aan de orde en is daarmee passend voor de invulling voor de externe kwaliteitsevaluatie. Ontwikkeling en reflectie zijn hierbij belangrijke kenmerken. De verschillende vormen van intercollegiale toetsing kunt u nalezen in de folder.

In de nieuwe  herregistratie-eis “Evaluatie individueel functioneren’ staat beschreven dat  u als huisarts een jaarlijkse zelfevaluatie dient uit te voeren en vast te leggen.  Het gaat hier om een zelfreflectie op het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) dat u als onderdeel van het visitatieprogramma heeft opgesteld. Er is hier geen vast format voor. Met de zelfevaluatie staat u stil bij de voortgang en de eerder geformuleerde ontwikkeldoelen. Tijdens een volgend visitatiegesprek met een gespreksleider kunnen de zelfevaluaties aan bod komen.

Het NHG werkt een aantal opties uit om de huisarts hierbij te faciliteren.

Filteren op veelgestelde vraag categorie: