Veelgestelde vragen

Visitatie, Huisarts

Heeft u nog andere vragen over het visitatieprogramma dan kunnen deze bij voorkeur per mail gesteld worden aan het Bureau Visitatie Huisartsen via info@mijnvisitatie.nl.

De praktijkaccreditering is een methode voor het systematisch verbeteren van de huisartsenpraktijk waarvoor bij goed doorlopen de praktijk een kwaliteitskeurmerk ontvangt.

Het visitatieprogramma is een methode voor zelfevaluatie van de individuele huisarts.

Voor huisartsen die hebben deelgenomen aan accreditering of certificering van de huisartsenpraktijk is het doorlopen van het visitatieprogramma facultatief. Voor meer informatie verwijzen u naar de Toelichting op de systematiek van het visitatieprogramma (pdf). Tevens vindt u in deze toelichting de instanties die accreditering en certificering van huisartsenpraktijken uitvoeren.

De gespreksleider visitatie bespreekt met de huisarts de feedbackrapportages tijdens het visitatiegesprek en vat de resultaten samen. De gespreksleider bespreekt de overeenkomsten en verschillen en benoemt samen met de huisarts ontwikkelperspectieven. Het gesprek wordt afgerond met een of meerdere concrete ontwikkeldoelen in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). De gespreksleider geeft geen beoordeling van het functioneren. Met het visitatieprogramma wordt disfunctioneren niet geregistreerd.

Het Bureau Visitatie Huisartsen heeft hierin geen rol, maar heeft een richtbedrag van omstreeks € 450,- (excl BTW) voor vier uur aangegeven. De deelnemende huisarts doet er verstandig aan om vooraf afspraken te maken over het uurtarief en de tijdsinvestering. Spreek ook af of dit inclusief of exclusief de reiskosten van de gespreksleider is. De huisarts betaalt de gespreksleider rechtstreeks.
Individuele gespreksleiders kunnen zich aanmelden bij het NHG voor opname in het Register voor gespreksleiders. Het NHG bewaakt de kwaliteit van de gespreksleiders conform het profiel NHG-erkende gespreksleiders visitatie. Het NHG maakt geen financiële afspraken met gespreksleiders.

Aan het visitatieprogramma zijn kosten verbonden:

  • voor het gebruik van het visitatieprogramma en het bijbehorende Visitatie Onlinesysteem (VOL);
  • voor het visitatiegesprek met de gespreksleider.

Bureau Visitatie Huisartsen streeft ernaar de kosten voor het gebruik van het visitatieprogramma zo laag mogelijk te houden. Vanaf 2016 betalen NHG-leden € 179,20 voor het eerste onderdeel en huisartsen € 256,- inclusief BTW.

Begin 2015 hebben LHV en NHG besloten om visitatie gericht op het individueel functioneren facultatief te maken voor huisartsen die deelnemen aan praktijkaccreditering of certificering. De kostprijs voor visitatie in 2015 was gebaseerd op de daadwerkelijke kosten van het programma bij deelname door alle huisartsen. Met het facultatief worden van het de individuele visitatieprogramma zullen er naar verwachting minder huisartsen deelnemen dan geraamd.

Om de vaste kosten voor de uitvoering, onderhoud en evaluatie van het visitatieprogramma te kunnen blijven dekken, is het Bureau Visitatie Huisartsen genoodzaakt om de kostprijs voor visitatie met ingang van 2016 aan te passen. Vanaf 2016 betalen NHG-leden € 179,20  en niet NHG-leden € 256,-  inclusief BTW. Dit geldt bij aanmelding vanaf 1 januari 2016.

NHG-leden ontvangen korting omdat zij via hun contributie hebben bijgedragen aan de ontwikkelingskosten. Het Bureau Visitatie Huisartsen maakt hierbij geen winst en probeert de kosten voor de huisarts zo beperkt mogelijk te houden.

De gespreksleider bepaalt zelf de hoogte van diens kosten op basis van zijn tijdsinvestering en uurtarief (gemiddeld 4 uur, richtbedrag ± € 450,- exclusief BTW). U kunt zelf onderhandelen met de gespreksleider over de hoogte van het uurtarief.

Informatie over regelgeving en herregistratie-eisen kunt u vinden op de website van de RGS
Tevens kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Herregistratie op telefoonnummer: 088-4404310.

 

Het doorlopen van het visitatietraject is geaccrediteerd voor vier punten. Deze punten worden na afronding van het visitatieprogramma bijgeschreven in de rubriek Visitatie in GAIA. Beoordeling door RGS vindt steeds plaats over de periode van vijf jaar, voorafgaand aan de expiratiedatum van de registratie.
Om tijdig een volledig beeld te krijgen van de herregistratieaanvraag, start de RGS de beoordeling doorgaans drie maanden voor de datum van herregistratie. Maar ook als u uw visitatie in deze laatste drie maanden voor de expiratiedatum afrondt, worden uw punten bijgeschreven in GAIA en meegenomen in de beoordeling van de RGS. Wij adviseren u om uiterlijk zes weken voor de expiratiedatum het visitatieprogramma af te ronden.

Huisartsen die in het buitenland werkzaam zijn, kunnen afhankelijk van de periode dat ze werkzaam zijn in het buitenland, vrijstelling krijgen van de eis tot deelname aan het visitatieprogramma.Voor de volledigheid verwijzen wij u naar de Beleidsregels herregistratie (hfdst 3, art 8) van de RGS.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Herregistratie van de RGS via herregistratie@fed.knmg.nl en telefoonnummer: 088-4404310.

Net als iedere huisarts moeten ook de opleiders formeel aan de nieuwe eisen van herregistratie, deelname aan de evaluatie individueel functioneren en externe kwaliteitsevaluatie, voldoen. Voor opleiders die werkzaam zijn in een gecertificeerde praktijk geldt eveneens dat het doorlopen van het visitatieprogramma facultatief is tot 1 januari 2024.

Bij herregistratie vanaf 1 januari 2024 is deelname aan het visitatieprogramma gericht op individueel functioneren ook voor huisartsopleiders verplicht. Daarmee kunt u voldoen aan de herregistratie-eis; Evaluatie van het individueel functioneren.

Als u in het bezit bent van een rapport met de resultaten uit een patiëntentevredenheidsonderzoek dan zijn de uitkomsten onder een aantal voorwaarden bruikbaar voor uw visitatieprogramma en kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling. Deze feedbackrapportage dient te voldoen aan:

  • rapportage op individueel huisartsenniveau
  • rapportage niet ouder dan 3 jaar
  • rapportage gebaseerd op uitkomsten van minimaal 25 patiënten.

Mocht dit tijdens uw visitatie voor u aan de orde zijn, dan kunt u hierover contact opnemen met Bureau Visitatie Huisartsen.

Het programma bestaat uit twee onderdelen: de gegevensverzameling en een feedbackgesprek. De gegevensverzameling bestaat uit drie verschillende delen te weten:

  • het invullen van een vragenlijst door de huisarts zelf
  • het verzamelen van gegevens bij collega’s waarmee de huisarts samenwerkt
  • en het verzamelen van gegevens bij patiënten.

Dit leidt tot feedbackrapportages die de basis zijn voor het visitatiegesprek. Het visitatiegesprek is vertrouwelijk en wordt gevoerd door een speciaal opgeleide gespreksleider. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt na goedkeuring door zowel de huisarts als de gespreksleider ondertekend. Als beide handtekeningen zijn gezet is de visitatie met goed gevolg afgerond en is voldaan aan de eis voor herregistratie. Het doorlopen van het visitatietraject is geaccrediteerd voor vier punten. Dit betreffen nascholingspunten.

Het visitatieprogramma is een instrument voor huisartsen en biedt de kans om het eigen individuele functioneren te evalueren en daar feedback op te ontvangen. In het kaderbesluit van de CHVG van de KNMG is vastgelegd dat huisartsen, in navolging van medisch specialisten en bedrijfsartsen (waarbij visitatie al langer bestaat) voor hun herregistratie moeten deelnemen aan een visitatieprogramma.

Voor huisartsen die hebben deelgenomen aan accreditering of certificering van de huisartsenpraktijk is het doorlopen van het visitatieprogramma facultatief. Voor meer informatie verwijzen u naar de Toelichting op de systematiek van het visitatieprogramma (deze toelichting). Tevens vindt u in deze toelichting (pdf) de instanties die accreditering en certificering van huisartsenpraktijken uitvoeren.

Het NHG heeft, als wetenschappelijke vereniging, in samenspraak met de LHV het visitatieprogramma ontwikkeld en verzorgt de uitvoering. Het visitatieprogramma is getest door de Universiteit van Nijmegen (IQ Healthcare).
Het visitatieprogramma maakt mogelijk dat u een algemeen beeld van uw functioneren krijgt. U krijgt van collega’s en patiënten (anoniem) feedback over uw functioneren als huisarts en collega. Deze reacties kunt u als huisarts naast de resultaten van uw zelfevaluatie houden om een totaal beeld te krijgen.

De tijdsinvestering van de visitatie -vragenlijsten (laten) invullen, feedbackgesprek plannen en voeren- kost naar schatting vier uur. Het doorlopen van het programma bestaat uit verschillende stappen waarbij de input van verschillende personen (collega’s, patiënten) wordt gevraagd. 
Het doorlopen van het visitatietraject is geaccrediteerd voor 4 uur (4 nascholingspunten).
Hoeveel tijd het uiteindelijk kost is mede afhankelijk van de medewerking van collega’s en patiënten die benodigd is voor de feedback. Vier uur is een gemiddelde tijdsduur die uit de pilots is gebleken. De tijdsbesteding aan de visitatie zal versnipperd in een aantal maanden tijd plaatsvinden.

De ervaring leert dat het doorlopen van het hele traject minimaal drie maanden duurt. Het advies is het visitatietraject een half jaar voor herregistratie te starten en zes weken voor deze datum af te ronden.

NHG en LHV maken geen winst op het visitatieprogramma. Ook op de kosten van de gespreksleider maken de beroepsorganisaties geen winst. Het NHG maakt geen financiële afspraken met gespreksleiders (zie ook 'Hoe zijn de kosten voor het visitatieprogramma opgebouwd?').

Overeenkomstig de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) mogen HID’s de kosten van visitatie voor hun herregistratie bij de werkgever declareren uit hun budget en variabele vergoeding(en) persoonlijke kosten. Meer hierover leest u in hoofdstuk IX Vergoedingsregelingen.

Conform de CAO Hidha mogen de kosten voor verplichte herregistratie in het kader van de wet BIG en verband houdende met bij- en nascholing ten behoeve van herregistratie, worden gedeclareerd. Deze kosten vallen onder het ‘Budget en variabele vergoeding(en) persoonlijke kosten en terugbetaling studiekosten’. Meer hierover leest u in hoofdstuk 18 van de CAO Hidha.

 

 

Voor de ontwikkeling van het visitatieprogramma zijn kosten gemaakt en zullen ook in de toekomst  kosten worden gemaakt. De contributiegelden van LHV en NHG zijn ontoereikend om gemaakte en toekomstige kosten voor de uitvoering van het programma te dekken.

De regelgeving ligt vast in het oorspronkelijke Kaderbesluit CHVG uit 2008 en in de Beleidsregels. Vanaf 1 januari 2011 is het deelnemen aan het visitatieprogramma van de wetenschappelijke vereniging een herregistratie-eis voor huisartsen. Vanaf 1 januari 2016 zal visitatie bij aanvraag herregistratie daadwerkelijk door de RGS worden gehandhaafd en getoetst als herregistratie-eis voor huisartsen.

In maart 2015 hebben LHV en NHG besloten dat voor huisartsen die praktijkaccreditering succesvol hebben doorlopen deelname aan het visitatieprogramma facultatief is.

De herregistratie-eis ‘heeft deelgenomen aan het visitatieprogramma’ vraagt of deelname aan het visitatieprogramma individueel functioneren of accreditering of certificering van de huisartsenpraktijk. Voor meer informatie verwijzen u naar de Toelichting op de systematiek van het visitatieprogramma. Tevens vindt u de instanties die accreditering en certificering doen van huisartsenpraktijken in deze toelichting (pdf).

Voor informatie over de wijze waarop RGS de herregistratie-eis uitvoert verwijzen wij u naar de brief van RGS, die naar alle huisartsen is gestuurd waarbij de datum van herregistratie vanaf 2016 is. In deze brief en bijlage leest u onder meer wat de RGS zal toetsen en hoe u deelname aan het visitatieprogramma kunt aantonen.

Het Kaderbesluit CHVG is overgegaan in het nieuwe kaderbesluit CGS. In dit kaderbesluit, dat per 1 januari 2020 in werking is getreden, staan voor alle geneeskundig specialisten de nieuwe herregistratie-eisen voor o.a. deelname aan (1) een externe kwaliteitsevaluatie en (2) een evaluatie van het individueel functioneren (visitatieprogramma) beschreven. Voor meer informatie zie situatie 2020.

Het is een maatschappelijke eis om tot eenvormigheid in de herregistratie te komen. Het individueel functioneren is daarin belangrijk. De KNMG adviseert dat artsen jaarlijks evaluatiegesprekken houden gericht op hun individueel functioneren. Het doel van het deze gesprekken is educatief, niet selectief. Het gestructureerd verzamelen van informatie over het eigen functioneren en het bespreken van de uitkomsten gebeurt al jaren bij andere medische disciplines en laat positieve resultaten zien. Algemeen geaccepteerd uitgangspunt is dat visitatie primair een activiteit door en voor beroepsgenoten is.
De beroepsorganisaties LHV en NHG hebben een belangrijke rol bij het formuleren van voorstellen voor de vereisten om voor herregistratie als huisarts in aanmerking te komen. Het CGS (voorheen CHVG) heeft destijds LHV en NHG gevraagd voorstellen voor wijziging aan het College voor te leggen. Na acceptatie voert de RGS de herregistratie op grond van de gewijzigde eisen uit. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het NHG in december 2007 zijn de leden akkoord gegaan met de wijzigingen in de herregistratie-eisen.
LHV en NHG zijn met de eisen akkoord gegaan mits er een handzaam instrument voor zou komen dat in eigen regie zou worden ontwikkeld (en niet door de overheid of een andere partij).

Aan deze voorwaarde is volgens LHV en NHG nu voldaan: er ligt een betrouwbaar, eenvoudig en betaalbaar visitatieprogramma gericht op het individueel functioneren van huisartsen (IFH), ontwikkeld door NHG in samenspraak met de LHV.

Het visitatieprogramma (IFH) biedt de mogelijkheid om met spiegelinformatie te werken aan optimale zorgverlening voor de patiënt, hetgeen aansluit bij de visie op kwaliteit van zorg.

Filteren op veelgestelde vraag categorie: