Veelgestelde vragen

Visitatie, Waarnemer

Voor het invullen van de vragenlijst door uw collega’s nodigt u acht tot tien collega’s uit. Belangrijk hierbij is dat u een afweging maakt welke collega’s u zo goed mogelijk feedback kunnen geven over de door u verleende patiëntenzorg. Bij voorkeur zitten daarbij:

  • vier huisartsen;
  • twee doktersassistenten;
  • één praktijkondersteuner;
  • drie (medische) professionals uit andere disciplines (zoals een fysiotherapeut, psycholoog, medisch specialist of apotheker).

Als het voor u als waarnemer lastig is om deze collega’s te raadplegen, probeer dan een samenstelling te kiezen die zo veel mogelijk op bovenstaande opsomming lijkt. Bijvoorbeeld collega waarnemers uit de praktijken waar u werkzaam bent, de huisartsenpost, collega’s uit uw intervisie groep en/of HAP assistenten. Minimaal vier ingevulde competentievragenlijsten van collega’s zijn vereist om het visitatieprogramma te kunnen doorlopen.

Een belangrijk onderdeel van de visitatie is het verkrijgen van informatie van patiënten over uw functioneren. Aan de deelnemende huisarts wordt gevraagd om 40 patiënten te benaderen voor het verkrijgen van voldoende representatieve feedback. Minimaal 25 ingevulde patiëntenvragenlijsten zijn vereist om het visitatieprogramma verder te kunnen doorlopen.

Wij adviseren waarnemers om na te gaan wat een goede periode kan zijn om een groep patiënten te benaderen en om feedback te vragen. U kunt dit bijvoorbeeld doen als u weet dat u in een bepaalde periode voor langere termijn in een praktijk waarneemt. Dit kan een goed moment zijn om vast met uw visitatieprogramma te starten.
Betekent dit dat u eerder (meer dan een jaar voor datum herregistratie) met het visitatieprogramma wil starten, dan is dit mogelijk. U kunt daarvoor contact opnemen met het Bureau Visitatie Huisartsen.

Deelname aan de visitatie(een van de herregistratie-eisen) geldt voor alle huisartsen. In de beleidsregel van de Registratie Commissie Specialisten van 2013 is de bepaling over vrijstelling van de visitatie gewijzigd. Alle betrokken partijen zijn het er over eens dat er geen onderscheid moet worden gemaakt in de toetsing van waarnemers ten opzichte van praktijkhouders. De visitatie-eis geldt met ingang van 1 januari 2016 dus ook voor waarnemers. Voor waarnemers die hebben deelgenomen aan een erkende accreditering/certificering van de huisartsenpraktijk waar u werkzaam bent (of bent geweest) tijdens het accreditatietraject, geldt – net als praktijkhouders en huisartsen in loondienst  dat het visitatieprogramma facultatief is, mits zij voldoen aan de voorwaarden van de organisatie die de praktijk geaccrediteerd heeft. Voor informatie over de wijze waarop RGS de herregistratie-eis uitvoert verwijzen wij u naar de brief van RGS. In deze brief en bijlage leest u onder meer wat de RGS zal toetsen en hoe u uw deelname aan het visitatieprogramma of praktijkaccreditering kunt aantonen.”

Als belangenbehartiger van de waarnemers staat LHV-Wadi achter het (facultatieve) visitatieprogramma en is van mening dat het ook voor waarnemers waardevol is om eens in de vijf jaar feedback te krijgen van een groep collega’s en patiënten en dit te bespreken met een gespreksleider. Het geeft extra inzicht in het eigen functioneren zowel op medisch als niet-medisch vlak. Wel is voor waarnemers de haalbaarheid een aandachtspunt. Doordat velen geen ‘vaste plek’ hebben is het minder makkelijk om collega’s en patiënten om feedback te vragen.

Als u als waarnemer heeft deelgenomen aan een erkende accreditering of certificering van de huisartsenpraktijk, dient u dit bij uw herregistratie aan te tonen bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Voor informatie over de wijze waarop RGS de herregistratie-eis uitvoert verwijzen wij u naar de brief van RGS, die naar alle huisartsen is gestuurd waarbij de datum van herregistratie vanaf 2016 is. In deze brief en bijlage leest u onder meer wat de RGS zal toetsen en hoe u uw deelname aan het visitatieprogramma of praktijkaccreditering kunt aantonen.

Waarnemers kunnen o.a. gebruik maken van het formulier Verklaring accreditering hidha of waarnemend huisarts. Dit formulier kunt u downloaden op de RGS-site.

Waarnemend huisartsen moeten tevens voldoen aan de eisen van 1) evaluatie van het individueel functioneren door deelname aan het visitatieprogramma en van 2) externe kwaliteitsevaluatie (ICT). De regel dat deelname aan het visitatieprogramma facultatief is indien een waarnemend huisarts heeft deelgenomen aan praktijkcertificering/accreditering vervalt vanaf 1 januari 2024.

Filteren op veelgestelde vraag categorie: