Veelgestelde vragen

Visitatie, Waarnemer

Voor het invullen van de vragenlijst door uw collega’s nodigt u acht tot tien collega’s uit. Belangrijk hierbij is dat u een afweging maakt welke collega’s u zo goed mogelijk feedback kunnen geven over de door u verleende patiëntenzorg. Bij voorkeur zitten daarbij:

  • vier huisartsen;
  • twee doktersassistenten;
  • één praktijkondersteuner;
  • drie (medische) professionals uit andere disciplines (zoals een fysiotherapeut, psycholoog, medisch specialist of apotheker).

Als het voor u als waarnemer lastig is om deze collega’s te raadplegen, probeer dan een samenstelling te kiezen die zo veel mogelijk op bovenstaande opsomming lijkt. Bijvoorbeeld collega waarnemers uit de praktijken waar u werkzaam bent, de huisartsenpost, collega’s uit uw intervisie groep en/of HAP assistenten. Minimaal vier ingevulde competentievragenlijsten van collega’s zijn vereist om het visitatieprogramma te kunnen doorlopen.

Een belangrijk onderdeel van de visitatie is het verkrijgen van informatie van patiënten over uw functioneren. Aan de deelnemende huisarts wordt gevraagd om 40 patiënten te benaderen voor het verkrijgen van voldoende representatieve feedback. Minimaal 25 ingevulde patiëntenvragenlijsten zijn vereist om het visitatieprogramma verder te kunnen doorlopen.

Wij adviseren waarnemers om na te gaan wat een goede periode kan zijn om een groep patiënten te benaderen en om feedback te vragen. U kunt dit bijvoorbeeld doen als u weet dat u in een bepaalde periode voor langere termijn in een praktijk waarneemt. Dit kan een goed moment zijn om vast met uw visitatieprogramma te starten.
U kunt over een langere periode (bijvoorbeeld aantal maanden) patiënten en collega’s benaderen. Dit hoeft dus niet in één keer. We adviseren u te overleggen met de praktijkhouder over het benaderen van de patiënten die u individuele feedback willen geven.

Deelname aan de visitatie(een van de herregistratie-eisen) geldt voor alle huisartsen. In de beleidsregel van de Registratie Commissie Specialisten van 2013 is de bepaling over vrijstelling van de visitatie gewijzigd. Alle betrokken partijen zijn het er over eens dat er geen onderscheid moet worden gemaakt in de toetsing van waarnemers ten opzichte van praktijkhouders. De visitatie-eis geldt met ingang van 1 januari 2016 dus ook voor waarnemers. Voor waarnemers die hebben deelgenomen aan een erkende accreditering/certificering van de huisartsenpraktijk waar u werkzaam bent (of bent geweest) tijdens het accreditatietraject, geldt – net als praktijkhouders en huisartsen in loondienst  dat het visitatieprogramma facultatief is, mits zij voldoen aan de voorwaarden van de organisatie die de praktijk geaccrediteerd heeft. Voor informatie over de wijze waarop RGS de herregistratie-eis uitvoert verwijzen wij u naar de brief van RGS. In deze brief en bijlage leest u onder meer wat de RGS zal toetsen en hoe u uw deelname aan het visitatieprogramma of praktijkaccreditering kunt aantonen.”

Als belangenbehartiger van de waarnemers staat LHV-Wadi achter het (facultatieve) visitatieprogramma en is van mening dat het ook voor waarnemers waardevol is om eens in de vijf jaar feedback te krijgen van een groep collega’s en patiënten en dit te bespreken met een gespreksleider. Het geeft extra inzicht in het eigen functioneren zowel op medisch als niet-medisch vlak. Wel is voor waarnemers de haalbaarheid een aandachtspunt. Doordat velen geen ‘vaste plek’ hebben is het minder makkelijk om collega’s en patiënten om feedback te vragen.

Als u als waarnemer heeft deelgenomen aan een erkende accreditering of certificering van de huisartsenpraktijk, dient u dit bij uw herregistratie aan te tonen bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Voor informatie over de wijze waarop RGS deze herregistratie-eis uitvoert verwijzen wij u naar de FAQ "Hoe kan ik mijn deelname aan het visitatieprogramma of praktijkcertificering aantonen? " op de website van RGS.

Waarnemers kunnen o.a. gebruik maken van het formulier Verklaring accreditering hidha of waarnemend huisarts. Dit formulier kunt u downloaden op de RGS-site.

Waarnemend huisartsen moeten tevens voldoen aan de eisen van 1) evaluatie van het individueel functioneren door deelname aan het visitatieprogramma en van 2) externe kwaliteitsevaluatie (ICT). De regel dat deelname aan het visitatieprogramma facultatief is indien een waarnemend huisarts heeft deelgenomen aan praktijkcertificering/accreditering vervalt vanaf 1 januari 2024.

U kunt op elk moment starten met uw visitatie in uw periode van herregistratie (5 jaar). Aanmelden kan via deze site door het invullen van het aanmeldformulier. Wij adviseren u in ieder geval om een half jaar voor uw herregistratie te starten met de visitatie en minimaal zes weken voor deze datum het visitatieprogramma af te ronden.

Ja, deze vragenlijst is ook geschikt voor u als waarnemend huisarts. De patiëntenvragenlijst is in samenwerking met LHV-Wadi geactualiseerd en geschikter gemaakt voor waarnemend huisartsen. De vragen gaan over uw werk als huisarts en niet over de huisartsenpraktijk. Het  gaat bijvoorbeeld over communicatie met de patiënt, medisch handelen en het geven van informatie en advies. De patiënt kan de vragenlijst dus ook invullen na één bezoek aan de huisarts. Een voorbeeld van de patiëntervaringslijst vindt u op HAweb in de groep visitatie.

Ja, u kunt patiënten uit meerdere praktijken benaderen. Dit kan dus vanuit de praktijken of huisartsenpost(en) waar u als waarnemend huisarts werkzaam bent.

U kunt patiënten zelf benaderen om mee te werken en vragen om een e-mail adres voor het versturen van de uitnodiging naar de digitale vragenlijst. Er is ook een mogelijkheid om patiënten een papieren vragenlijst voor te leggen en de antwoorden achteraf te verwerken in het visitatiesysteem (VOL). U kunt daarover contact opnemen met info@mijnvisitatie.nl

Filteren op veelgestelde vraag categorie: