Veelgestelde vragen

Visitatie, Praktijkaccreditering en certificering

Voor huisartsen die hebben deelgenomen aan accreditering of certificering van de huisartsenpraktijk is het doorlopen van het visitatieprogramma facultatief. Voor meer informatie verwijzen u naar de Toelichting op de systematiek van het visitatieprogramma (pdf). Tevens vindt u in deze toelichting de instanties die accreditering en certificering van huisartsenpraktijken uitvoeren.

  • NHG-Praktijkaccreditering®  (NPA)

Voor informatie zie de website van NPA:  www.praktijkaccreditering.nl    

Het NHG heeft in samenwerking met IQ Healthcare (de Radboud Universiteit Nijmegen) in de jaren 2002-2005 een systeem voor de analyse van de kwaliteit van een huisartsenpraktijk ontwikkeld. Dit is opgenomen in het toetsingssysteem NHG-Praktijkaccreditering®. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de kwaliteitsnormen van de beroepsgroep, het voorkomen van risico's, de uitkomsten van de chronische zorg, en de resultaatgerichte verbetering van de zorg. NHG-Praktijkaccreditering is in 2011 volledig vernieuwd: “Eisen en voorwaarden NHG-Praktijkaccreditering® 2011”. Op basis hiervan vindt praktijkaccreditering plaats.

NHG Praktijk Accreditering B.V. (NPA) is in 2005 door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) opgericht om op onafhankelijke onpartijdige objectieve wijze de NHG-Praktijkaccreditering® uit te voeren.

De eisen en voorwaarden van de praktijkaccreditering zijn vastgesteld door een breed, onafhankelijk College van Deskundigen. Dat College bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen (NHG en LHV), patiënten (NPCF) en zorgverzekeraars (ZN), met als waarnemers Ineen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het College houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de certificering en voert periodiek een onpartijdigheidanalyse uit.

Een onderdeel van de praktijkaccreditering is dat de praktijk en de individuele huisartsen periodiek een enquête onder haar patiënten houdt. Deze is ontwikkeld door IQ Healthcare.

 

  • LHV-norm ‘Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen’

Voor informatie zie de website van de LHV en de website van Dekra: www.dekra-certification.nl/gezondheidszorg.

De LHV-norm ‘Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen’ is de beroepsnorm voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken. Deze norm is een landelijke kwaliteitsstandaard voor het borgen van zorgvuldigheid, vakbekwaamheid en patiëntvriendelijkheid in de apotheekhoudende huisartsenpraktijk. Deze beroepsnorm bevat eisen die gelden voor de apotheek van de huisartsenpraktijk. Certificering van het apotheek deel van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk vindt plaats op basis van deze norm. De norm is in 2014 herzien en vervangt hiermee de norm uit 2010. Voor de overgangsregeling naar het gebruik van de nieuwe beroepsnorm zie https://apotheekhoudend.lhv.nl/kwaliteit/beroepsnorm en de genoemde LHV-norm Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen, versie 2014  (blz 3).

Een van de eisen uit beide normen is dat de huisarts regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken doet.

Voor een volledige certificering van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk (dus zowel zorgverlening apotheek als huisartsgeneeskunde) dient certificering plaats te vinden op basis van de LHV-normFarmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsenpraktijken voor de farmaceutische zorgverlening (apotheek deel) in combinatie met ISO 9001 voor de huisartsgeneeskundige zorg (medisch inhoudelijk deel). Alleen als er sprake is van volledige certificering van de huisartsenpraktijk, hoeft de betreffende huisarts het visitatieprogramma individueel functioneren niet te doorlopen. Er zijn ook apotheekhoudende huisartsenpraktijken die voor de apotheek gecertificeerd zijn volgens deze LHV-beroepsnorm in combinatie met NHG Praktijkaccreditering ®.

 

  • HaZo 24

Voor informatie neem contact op met mevrouw L. Hager, e-mail l.hager@zio.nl, www.hazo24.nl.

Het kwaliteitssysteem huisartsenzorg (HaZo24) is ontwikkeld met een vastgestelde norm voor integrale certificering. Deze norm, gericht op de 24-uurs huisartsenzorg, is ontwikkeld op basis van de NEN-EN 15224 en de landelijke veldnormen zoals vastgesteld door de beroepsgroep en partners in de huisartsenzorg.

Certificering vindt plaats op basis van een integraal kwaliteitssysteem voor de huisartsenpraktijk, inclusief huisartsenposten en de ketenzorg. Patiënten raadpleging is een verplicht onderdeel van deze norm.

 

  • Kwaliteitsmanagement systeem HKZ schema voor Kleine Organisaties

Voor informatie over het certificatieschema zie de website van HKZ: www.hkz.nl en voor de certificerende instellingen zie de website van de Raad voor Accreditatie: www.rva.nl

Het kwaliteitsmanagement systeem HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) schema voor Kleine Organisaties is gebaseerd op ISO 9001. Het certificatieschema voor Kleine Organisaties bevat een set normen voor externe toetsing van kwaliteitsmanagementsystemen. De normen zijn door de veldpartijen zelf geschreven, onder regie van HKZ. Het in kaart brengen van de wensen en ervaringen van de patiënten, zodat de kwaliteit van zorgverlening daarop afgestemd kan worden, is een van de eisen.

 

Voor (waarnemend) huisartsen die hebben deelgenomen aan een erkende accreditering/certificering van de huisartsenpraktijk, is het doorlopen van het visitatieprogramma facultatief (de regeling geldt tot 1 januari 2024). U kunt uw deelname aan deze praktijkcertificering bij uw herregistratie aantonen bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) door middel van:

  1. nascholingspunten in GAIA-dossier OF door
  2. een ingevulde verklaring accreditering

Voor meer informatie verwijzen wij u naar pagina Hoe kan ik mijn deelname aan het visitatieprogramma of erkende praktijkcertificering aantonen? van RGS.

1. Nascholingspunten praktijkcertificering

Als u heeft deelgenomen aan erkende praktijkcertificering kunnen op uw verzoek nascholingspunten worden toegekend voor uw auditactiviteiten in uw GAIA-dossier onder de noemer 'praktijkcertificering/visitatieprogramma'. U kunt dit navragen bij de certificerende instantie.

Voor NHG praktijkaccreditering (NPA): Voor (pre-)auditactiviteiten die na 1 januari 2017 plaatsvinden, hoeft u zelf geen punten aan te vragen. NPA en NHG regelen dat de deskundigheidsbevorderingspunten in uw GAIA-dossier worden bijgeschreven. Voor de (pre-) auditactiviteiten die in 2016 hebben plaatsgevonden, kan dit via het formulier Verklaring deelname NHG-Praktijkaccreditering (pdf).

2. Verklaring accreditering HIDHA of waarnemend huisarts

Als u HIDHA of waarnemer bent in een huisartspraktijk en u werkt minimaal zes maanden in deze praktijk: op het formulier Verklaring accreditering HIDHA of waarnemend huisarts (pdf) geeft degene die de verklaring afgeeft aan dat u actief heeft deelgenomen aan de accreditering/certificering. Daarnaast dient u een kopie van het certificaat met de aanvraag tot herregistratie mee te sturen. De afgiftedatum van het certificaat moet binnen de beoordelingsperiode vallen.

Filteren op veelgestelde vraag categorie: