Veelgestelde vragen

Visitatie, Herregistratie-eisen per 2020

Het College Geneeskundig Specialisten (CGS) heeft in afstemming met de wetenschappelijke verenigingen en de minister begin 2016 besloten tot nieuwe eisen voor herregistratie.

Aanleiding voor de vernieuwing van de herregistratiebepalingen is de breed gedeelde wens om het individueel functioneren van de geneeskundig specialist (huisarts) of profielarts en het functioneren in groepsverband te betrekken bij de herregistratie. Het herregistratie-systeem is dan ook zo ingericht dat beter blijkt of de huisarts beschikt over de competenties die nodig zijn voor een veilige, kwalitatief toereikende uitoefening van het specialisme. De nieuwe herregistratie-eisen zijn gelijk getrokken en gelden voor alle geneeskundig specialisten. Voor meer informatie www.knmg.nl/herregistreren.

De nieuwe herregistratie-eisen zijn deelname aan (1) een externe kwaliteitsevaluatie en (2) een evaluatie van het individueel functioneren voor een herregistratie van vijf jaar. Informatie over de nieuwe herregistratie-eisen en regelgeving kunt u vinden op www.knmg.nl/regelgeving.

Wat dit betekent voor u als huisarts kunt u nalezen in deze folder
NHG heeft zich ingezet om de belasting voor huisartsen zo laag mogelijk te laten zijn en gekeken naar aansluiting bij bestaande kwaliteitsinstrumenten.

Hiervoor is het visitatieprogramma huisartsen beschikbaar. Dit is gericht op het  individueel functioneren waarbij de huisarts feedback vraagt aan collega’s en patiënten.  Dit leidt tot feedbackrapportages die de basis zijn voor het visitatiegesprek. Het visitatiegesprek is vertrouwelijk en wordt gevoerd door een speciaal opgeleide gespreksleider.

Voor meer informatie zie www.mijnvisitatie.nl.

Vanaf 1 januari 2021 wordt de evaluatie van het individueel functioneren (visitatieprogramma) verplicht voor alle huisartsen.
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft in overleg met het NHG en de LHV besloten om tot 1 januari 2021 deelname aan erkende praktijkcertificering ook te beschouwen als deelname aan het visitatieprogramma / evaluatie van het individueel functioneren. Door deze herregistratie-eis vanaf 2021 te handhaven, krijgen alle  huisartsen de gelegenheid om gebruik te maken van de vrijstelling voor visitatie door deelname aan praktijkcertificering.

Vanaf 1 januari 2021 vervalt deze vrijstelling.
Alle huisartsen doorlopen vanaf 1 januari 2021 dus eens in de vijf jaar het visitatieprogramma gericht op individueel functioneren. Dit geldt ook voor huisartsen die werkzaam zijn in een gecertificeerde praktijk, voor huisartsopleiders en waarnemend huisartsen.

Na afronding van het visitatieprogramma worden uw visitatiepunten (nascholingspunten) automatisch bijgeschreven in GAIA. Voor de RGS is het dan inzichtelijk dat u door deelname aan het visitatieprogramma de evaluatie van het individueel functioneren heeft doorlopen. 

Ja, het doorlopen van het visitatieprogramma is geaccrediteerd voor 4 uur (nascholingspunten). Na afronding van het visitatieprogramma worden de punten automatisch bijgeschreven in GAIA.

In de nieuwe  herregistratie-eis “Evaluatie individueel functioneren’ staat beschreven dat  u als huisarts een jaarlijkse zelfevaluatie dient uit te voeren en vast te leggen.  Het gaat hier om een zelfreflectie op het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) dat u als onderdeel van het visitatieprogramma heeft opgesteld. Er is hier geen vast format voor. Met de zelfevaluatie staat u stil bij de voortgang en de eerder geformuleerde ontwikkeldoelen. Tijdens een volgend visitatiegesprek met een gespreksleider kunnen de zelfevaluaties aan bod komen.

Het NHG werkt een aantal opties uit om de huisarts hierbij te faciliteren.

De eis van externe kwaliteitsevaluatie wordt ingevuld door de huidige Intercollegiale toetsing (ICT) voor huisartsen. U dient in 5 jaar minimaal tien uur te hebben deelgenomen aan intercollegiale toetsing om aan de eis van externe kwaliteitsevaluatie te voldoen. Hierdoor blijft de belasting voor u zo laag mogelijk.

In de intercollegiale toetsgroepen (FTO niveau 4, DTO, ‘gewone’ toetsgroep of intervisie) wordt aandacht besteed aan het functioneren van de huisarts in groepsverband. Tijdens deze toetsgroepen komen verschillende competenties en onderwerpen aan de orde en is daarmee passend voor de invulling voor de externe kwaliteitsevaluatie. Ontwikkeling en reflectie zijn hierbij belangrijke kenmerken. De verschillende vormen van intercollegiale toetsing kunt u nalezen in de folder.

U dient in vijf jaar minimaal tien uur te hebben deelgenomen aan intercollegiale toetsing om aan de externe kwaliteitsevaluatie te voldoen. Deze uren tellen tevens mee als deskundigheidsbevorderende activiteiten en worden bijgeschreven in uw GAIA dossier. Dit is inzichtelijk voor de RGS.

Voor huisartsen werkzaam in het buitenland gelden andere regels. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Herregistratie van de RGS via herregistratie@fed.knmg.nl en telefoonnummer: 088-4404310.

Ja, het gaat hierbij om de nascholingspunten voor intercollegiale toetsing (ICT).

Waarnemend huisartsen moeten tevens voldoen aan de eisen van 1) evaluatie van het individueel functioneren (vanaf 2021) door deelname aan het visitatieprogramma en van 2) externe kwaliteitsevaluatie (ICT.).  De regel dat deelname aan het visitatieprogramma facultatief is indien een waarnemend huisarts heeft deelgenomen aan praktijkcertificering/accreditering vervalt vanaf 1 januari 2021.

Vanaf 2021 dienen alle huisartsen deel te nemen aan het visitatieprogramma gericht op het individueel functioneren.

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft in overleg met het NHG en de LHV besloten om tot 1 januari 2021 deelname aan erkende praktijkcertificering ook te beschouwen als deelname aan het visitatieprogramma / evaluatie van het individueel functioneren. Daarna vervalt deze vrijstelling.
Hoe u uw deelname aan praktijkcertificering kunt aantonen kunt u nalezen op de site van de KNMG.

Net als iedere huisarts moeten ook de opleiders formeel aan de nieuwe eisen van herregistratie, deelname aan de evaluatie individueel functioneren en externe kwaliteitsevaluatie, voldoen. Voor opleiders die werkzaam zijn in een gecertificeerde praktijk geldt eveneens dat het doorlopen van het visitatieprogramma facultatief is tot 1 januari 2021.
Bij herregistratie vanaf 1 januari 2021is deelname aan het visitatieprogramma gericht op individueel functioneren ook voor huisartsopleiders verplicht. Daarmee kunt u voldoen u aan de herregistratie-eis; Evaluatie van het individueel functioneren.

Filteren op veelgestelde vraag categorie: