Veelgestelde vragen

Visitatie, Herregistratie-eisen per 2020

Het overzicht van de herregistratie-eisen kunt u vinden op de website van KNMG

Wat dit betekent voor u als huisarts voor evaluatie individueel functioneren (visitatieprogramma) en in een groep (intercollegiale toetsing) kunt u nalezen in deze folder

NHG heeft zich ingezet om de belasting voor huisartsen zo laag mogelijk te laten zijn en gekeken naar aansluiting bij bestaande kwaliteitsinstrumenten.

Het College Geneeskundig Specialisten (CGS) heeft in afstemming met de wetenschappelijke verenigingen en de minister begin 2016 besloten tot nieuwe eisen voor herregistratie.

Aanleiding voor de vernieuwing van de herregistratiebepalingen is de breed gedeelde wens om het individueel functioneren van de geneeskundig specialist (huisarts) of profielarts en het functioneren in groepsverband te betrekken bij de herregistratie. Het herregistratie-systeem is dan ook zo ingericht dat beter blijkt of de huisarts beschikt over de competenties die nodig zijn voor een veilige, kwalitatief toereikende uitoefening van het specialisme. De nieuwe herregistratie-eisen zijn gelijk getrokken en gelden voor alle geneeskundig specialisten. Voor meer informatie www.knmg.nl/herregistreren.

Hiervoor is het visitatieprogramma huisartsen beschikbaar. Dit is gericht op het  individueel functioneren waarbij de huisarts feedback vraagt aan collega’s en patiënten.  Dit leidt tot feedbackrapportages die de basis zijn voor het visitatiegesprek. Het visitatiegesprek is vertrouwelijk en wordt gevoerd door een speciaal opgeleide gespreksleider.

Voor meer informatie zie www.mijnvisitatie.nl.

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft in overleg met het NHG en de LHV besloten om tot 1 januari 2024 deelname aan erkende praktijkcertificering ook te beschouwen als deelname aan het visitatieprogramma / evaluatie van het individueel functioneren. Door deze herregistratie-eis vanaf 2024 te handhaven, krijgen alle huisartsen de gelegenheid om gebruik te maken van de vrijstelling voor visitatie door deelname aan praktijkcertificering.

Vanaf 1 januari 2024 vervalt deze vrijstelling.

Alle huisartsen doorlopen vanaf 1 januari 2024 dus eens in de vijf jaar het visitatieprogramma gericht op individueel functioneren. Dit geldt ook voor huisartsen die werkzaam zijn in een gecertificeerde praktijk, voor huisartsopleiders en waarnemend huisartsen.

Na afronding van het visitatieprogramma worden uw visitatiepunten (nascholingspunten) automatisch bijgeschreven in GAIA. Voor de RGS is het dan inzichtelijk dat u door deelname aan het visitatieprogramma de evaluatie van het individueel functioneren heeft doorlopen. 

Ja, het doorlopen van het visitatieprogramma is geaccrediteerd voor 4 uur (nascholingspunten). Na afronding van het visitatieprogramma worden de punten automatisch bijgeschreven in GAIA.

U dient in vijf jaar minimaal tien uur te hebben deelgenomen aan intercollegiale toetsing om aan de externe kwaliteitsevaluatie te voldoen. Deze uren tellen tevens mee als deskundigheidsbevorderende activiteiten en worden bijgeschreven in uw GAIA dossier. Dit is inzichtelijk voor de RGS.

Ja, het gaat hierbij om de nascholingspunten voor intercollegiale toetsing (ICT).

Voor huisartsen werkzaam in het buitenland gelden andere regels. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Herregistratie van de RGS via herregistratie@fed.knmg.nl en telefoonnummer: 088-4404310.

Waarnemend huisartsen moeten tevens voldoen aan de eisen van 1) evaluatie van het individueel functioneren door deelname aan het visitatieprogramma en van 2) externe kwaliteitsevaluatie (ICT.).  De regel dat deelname aan het visitatieprogramma facultatief is indien een waarnemend huisarts heeft deelgenomen aan praktijkcertificering/accreditering vervalt vanaf 1 januari 2024.

Vanaf 1 januari 2024 dienen alle huisartsen deel te nemen aan het visitatieprogramma gericht op het individueel functioneren.

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft in overleg met het NHG en de LHV besloten om tot 1 januari 2024 deelname aan erkende praktijkcertificering ook te beschouwen als deelname aan het visitatieprogramma / evaluatie van het individueel functioneren (overgangsregeling). Daarna vervalt deze vrijstelling.

Hoe u uw deelname aan praktijkcertificering kunt aantonen kunt u nalezen op de site van de KNMG.

0

De eis van externe kwaliteitsevaluatie wordt ingevuld door de huidige Intercollegiale toetsing (ICT) voor huisartsen. U dient in 5 jaar minimaal tien uur te hebben deelgenomen aan intercollegiale toetsing om aan de eis van externe kwaliteitsevaluatie te voldoen. Hierdoor blijft de belasting voor u zo laag mogelijk.

In de intercollegiale toetsgroepen (FTO niveau 4, DTO, ‘gewone’ toetsgroep of intervisie) wordt aandacht besteed aan het functioneren van de huisarts in groepsverband. Tijdens deze toetsgroepen komen verschillende competenties en onderwerpen aan de orde en is daarmee passend voor de invulling voor de externe kwaliteitsevaluatie. Ontwikkeling en reflectie zijn hierbij belangrijke kenmerken. Meer informatie over intercollegiale toetsing vindt u op de website van het NHG.

In de nieuwe  herregistratie-eis “Evaluatie individueel functioneren’ staat beschreven dat  u als huisarts een jaarlijkse zelfevaluatie dient uit te voeren en vast te leggen.  Het gaat hier om een zelfreflectie op het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) dat u als onderdeel van het visitatieprogramma heeft opgesteld. Er is hier geen vast format voor. Met de zelfevaluatie staat u stil bij de voortgang en de eerder geformuleerde ontwikkeldoelen. Tijdens een volgend visitatiegesprek met een gespreksleider kunnen de zelfevaluaties aan bod komen.

Het NHG werkt een aantal opties uit om de huisarts hierbij te faciliteren.

Filteren op veelgestelde vraag categorie: